މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

3 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

45 ރަށެއްގައި ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޑިޒައިންކޮށް ޢަމަލީ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއިން ސާފުރާއްޖެ ސަރަހައްދީ މަހާސިންތާ 2017 އެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ، ކޮންސަލްޓަންޓް ފޯ ޑިވަލޮޕިންގ ދަ ނޭޝަނަލް ލިޓެރަސީ އެންޑް ނިއުމެރަސީ ސްޓްރެޓަޖީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ސީ.އެޗް.އެސް.އީގައި ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލްއެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މަލްޓި-ގްރޭޑް ޓީޗިންގ އޮރިއެންޓޭޝަން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި!

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މާތީ ސާނަވީ ސްކޫލުތަކުން ސަކުރާ އޭޝިޔާ ޔޫތް އެކްސްޗޭންޖު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންނާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ފެންފަހި ކެމްޕޭންގެ ދަށުން އަލިފު އަލިފު ތޮއްޑޫގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ކުނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ މަހާސިންތާއެއް ގއ.ވިލިނގިލީގައި ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ލ. ކުނަހަންދޫ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އިނގިރޭސި ބަސް ދަސްކޮށްދޭ ކްލާސްތަކެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނޫސް ބަޔާން
« Older posts