މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ނޯތު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގެ ކޮމާންޑަރ ކ. ހިންމަފުށި އަދި ގުރައިދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

އއ. ތޮއްޑޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒަށް ޖެނެރޭޓަރެއް ސަޕްލައިކޮށް، ޑެލިވަރކޮށް އަދި އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

މ. މުލީ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުނި އަންދާ އިންސިނެރޭޓަރ ބިނާކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ބ. ދަރަވަންދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ާއީ.ޔޫ. އާއެކު ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން މަސައްކަތްކުރާ ކަމުަގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް އދ. ގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ އެސެމްބްލީގެ 2 ވަނަ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކެންޔާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް އީ.ޔޫ ގެ ވަފުދާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާއިން، އައްޑޫ ސިޓީ ފުލުހުންނަށް ޞިއްޙީ ފުރަތަމައެހީ އާބެހޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ޚަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްސާނީ ސްކޫލަށް އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާއިން ބ.ތުޅާދޫގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ދެ ޕްރޮގުރާމެއް ފަށައިފި
« Older posts