އިންޑިޔާގެ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް ފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން އިތުރު 2 ސީޕްލޭން ގެންނަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ސީ. އެމް. ޑީ. އޭއާއި އައިލޭންޑާސް އެޑިއުކޭޝަން އާދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ސްޕެއިންގެ އެންމެ މަޤްބޫލު ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރޭޑް ފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން ފްލީޓްއަށް އިތުރު ޑޭޝް-8 މަތިންދާބޯޓެއް

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކަމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން މައިދާނީ ދަތުރެއް ސްޓެލްކޯއަށް ކުރުން

“ދިވެހި އާހިތަ” ވީޑިއޯ މުބާރާތުގެ ވޯޓުލާ މަރުހަލާ މިއަދު ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

‏އެގްރިކަލްޗަރ ފެއަރ 2017‏

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އޭޖީ އޮފީހުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ގައުމީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ޞިއްޙީ ދިރާސާގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އަދި މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ރީސާރޗް ބުލެޓިންގ (ވޮލިޔުމް 4) އިފްތިތާހުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި
« Older posts