މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ތައިލެންޑްގައި އޮތް އެސްއީޕީފޯ އެސްޑީޖީސް ޔޫތު އެންބެސަޑަރ ސްޓަޑީ ޕޮރޮގުރާމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ސްޕޯޓްސް އެރީނާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މާލޭގައި އަޅާ 2 ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމި މިމަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ކްލީކް ކޮލެޖާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ޝަޚްސިއްޔަތެއް ބިނާކުރުމުގެ މުހިންމުކަމަށް އަމާޒުކޮށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ޔޫތު ސިޓީގައި އިތުރު 4 ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ނިންމަވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ޔޫތު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ތަންތަން ބައްލަވާލެއްވުމަށް ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާއިބެހޭ ވަޒީރު އިރުތިޝާމް އާދަމް ހުޅުމާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ހުރަވީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ފ.ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ.އަބްދުﷲ ޚަލީލް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމްއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަންގުޅަދޭޝް އަށް ކަޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އައިޝަތު ޝާން ޝާކިރު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެސޯސިއޭޝަނުން މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާއި ބައްދަލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޑީކޯވި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ސ.ގަމަށް ގެނެސްދީފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އަލިފާން ރޯވި “މާކޯ ޕޯލޯ 2” ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިން މާލެ ގެނެސްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ފާސްޓް އިންޓަރސެޕްޓަރ ކުރާފްޓްތައް ޚިދުމަތަށް ނެރެދެއްވައިފި
« Older posts