މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ޚިދުމަތުގެ އެންމެ އަސާސީ އިސްކަމަކަށް ވާންވާނީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ފިލުވައިދިނުން: ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ދ. ވާނީގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ޓްރޭނިންގ ސްކޫލަށް ވަޑައިގެންފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ތައިސޭ ކޮއްޓާ ދިމާލު ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮއްވާ ގެއްލުނު ބޮއްކުރައެއް ހޯދަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ދިވެހި ސަރުކާރާއި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ޖީ.އެމް.އާރ އާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި އާބިޓްރޭޝަން މައްސަލަ ނިންމަވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

އަޕަރ ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި މަހާސިންތާ ނިންމާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ޕާކިސްތާނުގައި ބޭއްވި ޕޭސަސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ސިފައިންގެ ޓީމު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ބަނދަރާއި މިސްކިތް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީ – 13 ފަށައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ސްރީލަންކާ ކޯސްޓްގާޑުގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއާ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އިންޑިއާ ކޯސްޓްގާޑުގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއާ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
« Older posts