ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

“މުޞްޙަފު މާލްދީފް” ގެ ފުރަތަމަ ޗާޕްގެ މުޞްޙަފެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، އޮމާންގެ މަޖިލިސް އައްޝޫރާގެ ޗެއަރމަން އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ކުޅިވަރު އިޖްލާސް 2016

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއާއި ގުޅޭ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ސަރުކާރުން ފަށްޓަވާފައިވާ މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި، އަދާލަތު ޕާޓީ އަށް ދަންނަވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އަޅާލުންތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

އެލަޔަންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލަންޑް ސްޓޭޓްސްގެ ބައްދަލުވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޕެރިސް އެގްރިމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާއިން ކ.މާފުށީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިންގި ސްޓޫޑަންޓް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ފަސް ވަނަ އޭޝިއަން ބީޗް ގޭމްސް 2016 އަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖަންޓް ފުރައިފި
« Older posts