ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށްޓަވާދެއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ހިމަބިހި ނައްތާލުމަށް ސަރުކާރުން ފެއްޓެވި ޤައުމީ ކެމްޕޭން “މަވެސް ޖަހައިފިން” އެމްއެންޑީއެފްގައި ފަށައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖެއިން ހިމަބިހީގެ ކޭހެއް ރިޕޯޓްކޮށްފައިނުވޭ- ޑޮކްޓަރ އަރުވިންދު މާތުރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ހިމަބިހި ނައްތާލުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމަށްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

އަމާޒަކީ ދުވާލަކު 1000 މީހުންނަށް ހިދުމަތްދެވޭނެ ތަނަކަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ހެދުން: މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

ރިހިޔޫބީލް ހަރަކާތްތަކަށް ތިނަދޫގެ ހުރިހާ މަޝްރޫއެއް މޭ މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާނެ: ނާއިބް ރައީސް

ޖަޕާން ސަފީރު މުންދު އާއި އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގައްދޫ އާއި ކޮލަމާފުށީ ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ ތޯރިގް

ބަހާމާސް ސިމްޕޯސިއަމްގައި ރާއްޖެ ބައިވެއްޖެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މާލޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ ގދ. ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
« Older posts