ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިޓަލީގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި‏

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ސްވެޑަންގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ލީގަށް ދިވެހި ދެ ކުޅުންތެރިން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލްގެ 2016 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒު ހުޅުވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ސްކޫލްތަކުގެ ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނަވާ ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ފަސްވަނަ ބުރު ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އިންޑިއަން ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ކޮލެޖުގެ އިސްތިރާޖީ ދަތުރުގެ ވަފުދު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އިންޑިއަން ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ކޮލެޖުގެ އިސްތިރާޖީ ދަތުރުގެ ވަފުދު އެމްއެންޑީއެފްގެ ލީޑަރޝިޕާ ބައްދަލުކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މުޝީރުގެ މަޤާމަށާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމްގެ ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ތަމްރީނުވުމަށް ސަން އައިލެންޑަށް ފުރައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

އެން.ސީ.އޭ-އަލްކައުން މަދަހަ މުބާރާތް ރަންއަޑު 1437 ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ހަފްލާ
« Older posts