މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ހޯމް މިނިސްޓަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ކަޅުތުއްކަލާކޮށީ އާ މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ދެވަނަ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ޓްރެފިކް މައްސަލަތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަ ކުރެވޭނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަން ދީގެން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ބްރަސަލްސްގައި ބާއްވާ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސީފުޑް އެކްސްޕޯގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާއިން ލ.ފޮނަދޫގައި ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު “އައިއެންއެސް ބިއާސް” ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ކޫއްޑޫގެ މަސްކިރާ ބޯޓެއް ދިޔަވަމުންދާތީ އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާއިން ޙަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އީވޯޓިން ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސައިބާ ކްރައިމްއާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފި
« Older posts