ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިޓަލީގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި‏

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ސްވެޑަންގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ލީގަށް ދިވެހި ދެ ކުޅުންތެރިން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލްގެ 2016 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒު ހުޅުވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ސްކޫލްތަކުގެ ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނަވާ ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ފަސްވަނަ ބުރު ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އިންޑިއަން ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ކޮލެޖުގެ އިސްތިރާޖީ ދަތުރުގެ ވަފުދު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ދެކަނބަލުން އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި‏

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި‏
« Older posts