މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

05 ރަށަކަށް ކުނި މެނޭޖްކުރަން ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރ ކުރުމަށާއި ށ. މަރޮށި އަދި ހއ. ތުރާކުނުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ޔުނިސެފްގެ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވަކާ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާ އިސްލާމީ އުއްމަތައް ފޮނުއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ފިޔަވަތީގެ ކުދިންނަށް ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތަކާއި އެ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭނޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށްވެސް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ކަމުގައި، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ހދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ 13 ރަށުގައި ސޯލަރ ޑީސަލް ހައިބްރިޑް ޕަވަރ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކޮށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގައި ސޮއިކޮއްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

އޭ.ޑީ.ބީގެ ނައިބު ރައީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ޤައުމެއްގެ ކުރިއެރުން ބިނާވެފައިވާ އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ރައުސުލްމާލަކީ އެޤައުމަކަށް ލިބިފައިވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ޢަރަބް އިސްލާމިކް އެމެރިކަން ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާލެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ގްލޯބަލް ސެންޓަރ ފޯ ކޮމްބެޓިންގ އެކްސްޓްރީމިސްޓް އައިޑިއޮލޮޖީ އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
« Older posts