ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ޝަރީފް ތައިލެންޑަށް

ލ. މާވަށަށް 400 ވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

އޭޝިޔާ ޕެސިޕިކް މިނިސްޓީރިއަލް ފޯރަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ޕާކިސްތާނުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއާއެކު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް، ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ކ.ފުނަދޫ ނެރުމައްޗަށް އެރި ދޯންޏަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

މާލޭގައި ދުއްވާ ޓެކްސީތަކުގައި ހުންނަންވާ ޝަރުތުތައް ކަނޑައަޅައިފި

މުލިން 34 ގޯތި ދޫކުރަން މިނިސްޓަރީން ހުއްދަދީފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޕްރިންސް މަހިލޯޑް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް އައްޑޫ ސިޓީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފެންފުށީ ބޭރު ތޮށީގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ: އެމްޓީސީސީ
« Older posts