މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

2014 އިން 2016 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީތައް

ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓު ލިމިޓެޑުން ކޮށްފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ފާއިތުވި ދެއަހަރު ދުވަހުގައި ކޮށްފައިވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހާ ހަމައަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ކޮށްފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް

2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2016 ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާރޓްސްއިން ކޮށްފައިވާ މުޙިއްމު މަސައްކަތްތައ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ޤައުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވުމުގެ މަތިވެރި ޢަޒުމް އާކުރެއްވުމަށް މިއަދުގެ ޒުވާން ޖީލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ވެތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ޔޫތް މިނިސްޓްރީއަށް ހާސިލް ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް މި ޤައުމު ވާޞިލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ޤުރްބާނީއެއްވުމުގައި ފަސްނުޖެހުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މެލޭޝިޔާގެ އުމްނޯގެ އަހަރީ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
« Older posts