މިއަދު ފާހަގަކުރާ މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެންމެހައި ކުޑަކުދިންނަށާއި އާއިލާތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

http://www.presidencymaldives.gov.mv/Index.aspx?lid=68&dcid=17862