އދ. މަހިބަދޫގަ ބަނދަރު ހެދުމުގެ އެގްރިމަންޓުގަ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ.