ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން “ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ޤުރްއާން މުބާރާތް 1438” ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ.

މި މުބާރާތް ނިންމުމުގެގޮތުން މިޖުލައި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ މުހްޔިއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ސައުދީއެވެ.

http://www.policelife.mv/page/127079