މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ އާއި ޔުނިސެފް ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންނާއިގުޅޭ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކުރުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިން 1412ގެ ކޯލް ސެންޓަރާއި “އަހަން” މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ރަސްމީކޮށް މިއަދު އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިއެޕްލިކޭޝަނާއި ކޯލް ސެންޓަރ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ އޮނަރަބަލް ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީއާއި ޔުނިސެފުން މިސަރަހައްދަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ޑިރެކްޓަރ މިސް ޖީން ގައުފުއެވެ.

Ahan 2

http://www.policelife.mv/page/127108