ރ.ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ 5 ކްލާސްރޫމްގެ އާ އިމާރާތް ނިންމުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާ ހަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ.