ޅ. ނައިފަރު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ބިދޭސީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހެޕަޓައިޓިސް ބީ އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ.

Hep 2