ށ.ފޭދޫ ކަރަންޓުގެ ހާލަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް، ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިނާއި ފޭދޫ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.