މ. ނާލާފުށީ ކަރަންޓުގެ ހާލަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް، ނާލާފުށީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.