މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ، މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ، ކުޑަ ކުދިންގެ ހިޔާތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ހުރި ކުޅިވަރުގެ ފުރުސަތުތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.