އެމްޓީސީސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް 2 ދުވަހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ބެންގކޮކް ސްކޫލް އޮފް މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން ހިންގައިފިއެވެ.