މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް، ތ. މަޑިފުށި ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 10ގެ ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.