މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާ ޔުނިސެފް ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ބެހޭގޮތުން “ނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ވަޔަލަންސް އަގައިންސް ޗިލްޑްރަން”ގެ ނަމުގައި މަހާސިންތާއެއް ފަށައިފިއެވެ.