ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “ކަސްޓަރ ރިލޭޝަންސް ފޮރ ޕޮލިސް އޮފިސަރސް” ގެ ނަމުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

http://www.policelife.mv/page/128317