ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ އެކި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ތަހުޤީޤު ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި މިއަދު ނައްތާލައިފިއެވެ.

މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުމާއި ބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޓީގެ ހާޒިރުގައި ދޫނިދޫގައެވެ.

http://www.policelife.mv/page/128440