ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން އޮފީސް އޮން ޑްރަގް އެންޑް ކްރައިމް އިން 2017 އޮކްޓޫބަރު 01 އިން 04 އަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ބޭއްވެވި “ފިޝަރީޒް ކްރައިމް ޓްރެއިނިންގ” ގައި މިއޮފީހުގެ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު އީމާން މުޙައްމަދު ރަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައި ވެއެވެ.ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން އޮފީސް އޮން ޑްރަގް އެންޑް ކްރައިމް އިން 2017 އޮކްޓޫބަރު 01 އިން 04 އަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ބޭއްވެވި “ފިޝަރީޒް ކްރައިމް ޓްރެއިނިންގ” ގައި މިއޮފީހުގެ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު އީމާން މުޙައްމަދު ރަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައި ވެއެވެ.