މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ މައިގްރޭޝަން (އައި.އޯ.އެމް) ގުޅިގެން ބޭއްވެވި “ގްލޯބަލް ކޮމްޕެކްޓް” ޓެކްނިކަލް ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިރުވީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.