ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބައްލަވައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރެއްވިއިރު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ދަރަޖަ މިއޮފީހަށް ލިބިފައިވާކަން ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.