އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެލްއެލްއެމް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްއަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި މިއޮފީހުގެ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޝާތު އަދި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޒުލައިޚާ ޝީޒާއަށް ސްކޮލަރޝިޕުގެ އެވޯޑް ޙަވާލުކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ.