ހުރިހާ ދާއިރާތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ރ.އުނގޫފާރު ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ފުޓްސަލް ދަނޑާއި ބަށި ކޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްގީގެ ފޯކަސް އިދިކޮޅުފަރާތްތަކަށް ގުޑުވައެއް ނުލެވޭނެ: މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގއެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ހޮޅުދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން އިސްނަގައިގެން އޮފީސްތަކުގެމެދުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ބުލޫ އޯޝަން އިކޮނޮމިކް ޑައިލޮގްގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޕީއެސްއެމްއާ ހަވާލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، ޑިސްކަވަރ ހޮސްޕިޓަލިޓީ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސްގެ މަންދޫބު، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި ނިޔަމިކަމުގެ ކޯސް ނިންމާލައިފި

ދިރާގު ޕްރީސްކޫލް ފުޓްބޯލް ފެސްޓިވަލް ފެށިގެން ކުރިއަށް – މިއަދު 4:30 ގައި ފައިނަލް މެޗް