ހުރިހާ ދާއިރާތައް

ޞިއްޙީ ދިރާސާގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އަދި މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ރީސާރޗް ބުލެޓިންގ (ވޮލިޔުމް 4) އިފްތިތާހުކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓަށް އިތުރު މަތިންދާބޯޓު

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބައްލަވައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރެއްވިއިރު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ދަރަޖަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ

އެމްޓީސީސީގެ ކޮންނަ ބޯޓު މަހާ ޖައްރާފު ރާއްޖެ އައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: ޗެމްޕިއަންކަން މާފުށީ ޕްރިޒަން ހޯދައިފި

ފިޝަރީޒް ކްރައިމް ޓްރެއިނިންގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފަހުމެޗް އެއްވަރު

ދިރާގާއި ޔޫއެންޑީޕީއާ ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ ކުރު ފިލްމް އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގުރާމު “ފިލްމް ފޮ ޗޭންޖް” ގެ ޕްރިމިއަރ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ބާއްވައިފި

ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ތިމަރަފުށީގައި ކުރިއަށްދާ އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ކޭމްޕްތަކުގެ ބައި ނިންމާލައިފި

ސީއެސްޓީއައި އާ އައްޑޫ ސިޓީކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގާ ޑިޕްލޮމާ ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި.

“އަ ޕްރޮމިސް ޓު ޗިލްޑްރަން: ދެއަރ ރައިޓްސް އެންޑް ވެލްބީންގ އިން ދަ އެސް.ޑީ.ޖީސް” ގެ ނަމުގައި އ.ދ.ގެ 72 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވުނު ހައި-ލެވަލް އިވެންޓުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި