ދާއިރާ: ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓަށް އިތުރު މަތިންދާބޯޓު

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބައްލަވައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރެއްވިއިރު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ދަރަޖަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ގއ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް އޮސްޓް ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މުޅި ހުޅުމާލެ ސާވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޗްޑީސީއިން ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިސްނަގައިގެން އެކުލަވާލަމުންދާ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ވެލިޑޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ވެލިޑޭޝަން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

ދިރާގު އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ދެކުނު އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދުން ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤަރާރެއް ފާސްކޮއްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ޢީދު ބަންދާދިމާކޮށް ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ބަލައިފާސްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން އޮފަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގއެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި ނިޔަމިކަމުގެ ކޯސް ނިންމާލައިފި