ދާއިރާ: ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ދެމެހެއްޓިނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާ ބޭހޭގޮތުން ބޭއްވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ

އެމްޓީސީސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް 2 ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއިން ޝުވެކް މޯލްޑިވްސްއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މ. ނާލާފުށީ ކަރަންޓުގެ ހާލަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބައްލަވާލައްވައިފި

ށ.ފޭދޫ ކަރަންޓުގެ ހާލަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބައްލަވާލައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ޕަބްލިކް އޯޑަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ 39 ވަނަ ބުރު ދ. ވާނީގައި ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ހޯމް މިނިސްޓަރ، ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ސަރުކާރުން އެހީދެވުނު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު މޮނިޓަރކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ބ. ޅ އަތޮޅަށް ފުރައިފި