ދާއިރާ: ހޭލުންތެރިކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސިވިލް ސޮސައިޓީތަކަށާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް އ.ދ ގައި ނެގި ވޯޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭން ބައިވެރިނުވާކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ ހަޤީގަތެއްނެތް ވާހަކަތަކެއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ދެކުނު އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދުން ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤަރާރެއް ފާސްކޮއްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ޑިނަރ ނައިޓަކާއެކު ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރައްކާ ރޯޑް ޝޯވ ނިންމާލައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ޔަންގް ފިޝަރސް ކްލަބްގެ ރިސޯސް ޓީޗަރުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ނިންމުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާއިން ގއ. ވިލިނގިލީގައި ވޮރަންޓަރީ ފަޔަރ ފައިޓިންގ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ރައްކާ ރޯޑް ޝޯވ: ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ރައްކާ ރޯޑް ޝޯވ: މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕިކަޕް ބުރަކާއި ސިނާރިއޯތަކެއް ދައްކާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ކުޅުދުއްފުށި ރޭސިންގ އެސޯސިއޭސަންގެ މެމްބަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެސަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން މައިދާނީ ދަތުރެއް ސްޓެލްކޯއަށް ކުރުން

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން މައިދާނީ ދަތުރެއް ސްޓެލްކޯއަށް ކުރުން