ދާއިރާ: ހޭލުންތެރިކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ބުލޫ އޯޝަން އިކޮނޮމިކް ޑައިލޮގްގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޕީއެސްއެމްއާ ހަވާލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުންނާ ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ފިޕްރޯނިލް ޕެސްޓިސައިޑުން ތަޣައްޔަރު ވެފައިވާ ބިހާއި ގުޅޭ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގާ ކުށްތައް މަދުކުރުމަށް ރައްތިޔުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހްގެދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާއިން އއ.މާޅޮހުގައި ހިންގި ކޮމިއުނިޓީ އެންހޭންސްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއިން އަމިއްލަފުށީ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯހެއް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާއިން ލ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޅ. ނައިފަރު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ބިދޭސީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ޖެންޑަރ ސެންސިޓައިޒޭޝަން އާ ބެހޭ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި