ދާއިރާ: ކުށް މަދުކުރުން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ތ. ހިރިލަންދޫން ހައްޔަރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ގއ.ކޮލަމާފުއްޓަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

އއ. މާޅޮހަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ކުށް މަދުކުރުމަށް އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތ. އޮމަދޫގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދާ އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމް ވ. ކެޔޮދޫގައި ފަށައިފި

އެސްޓީއޯގެ ނަމުގައި އާންމުންގެ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ގުޅުމާބެހޭ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަކަރާއިހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ތުޅާދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުން ތަހުޤީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ