ދާއިރާ: ކުޑަކުދިން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާ ޔުނިސެފް ގުޅިގެން މަހާސިންތާއެއް ފަށައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ، މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އިނގުރައިދޫ ސްކޫލްގެ 2 ބުރީގެ އާ އިމާރާތް ނިންމުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ރ.ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ 5 ކްލާސްރޫމްގެ އާ އިމާރާތް ނިންމުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރައްވައިފި

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ސްޓެލްކޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ކުޑަކުދިންނާއިގުޅޭ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކުރުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 1412 ކޯލް ސެންޓަރާއި އަހަން މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އިފްތިތާޙްކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ސާފުރާއްޖެ ސްކޫލް 3R ކޮމްޕެޓިޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްވަރ، ސަލްޓަން ޕާކް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ޤުރްއާން މުބާރާތް 1438 ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ކާރިސާތަކުން ކުޑަކުދީންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް އެޑްވާންސް ޕީޑިއެޓްރިކް ލައިފް ސަޕޯޓް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ހެލްތު ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި