ދާއިރާ: ކުޑަކުދިން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ތިނަދޫ ވޯޓަރ ޕާކް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އެފްއާރުއެސްއިން ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލްއެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރާއި ކެންޑޯ ގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ސްކޫލްކުދިންގެ އާރޓް އެންޑް ރިސައިކްލިން އެގްޒިބިޝަން ބައްލަވާލައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ސާނަވީ މަރުޙަލާގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ހިންގާ ރެޑީ ކޭމްޕް ފ.ފީއަލިގައި ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ސާނަވީ މަރުހަލާގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ރެޑީ ކޭމްޕް ރ. ދުވާފަރުގައާއި ގދ. މަޑަވެލީގައި މިއަދު ފަށައިފި

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ނ. ވެލިދޫގައި ހިންގި 57 ވަނަ ރެޑީ ކޭމްޕު ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ސާނަވީ މަރުޙަލާގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ހިންގާ ރެޑީ ކޭމްޕް ލ.އިސްދޫގައި ފަށަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށާއި ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އާޓްސް ދާއިރާއިން ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ހިންގުމަށް އެންސީއޭއާއި ހަވާލުކުރައްވައިފި