ދާއިރާ: ތަރައްޤީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްގީގެ ފޯކަސް އިދިކޮޅުފަރާތްތަކަށް ގުޑުވައެއް ނުލެވޭނެ: މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ނިމޭނެ- އެމްޑީ

ޏ. ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތައި އެއަރއޭޝިއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

މ. ނާލާފުށީ ކަރަންޓުގެ ހާލަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބައްލަވާލައްވައިފި

ށ.ފޭދޫ ކަރަންޓުގެ ހާލަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބައްލަވާލައްވައިފި

ރ. މީދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު

ރ. އުނގޫފާރުގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢޫ

ލ. ފޮނަދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު

ހއ ދިއްދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އިނގުރައިދޫ ސްކޫލްގެ 2 ބުރީގެ އާ އިމާރާތް ނިންމުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ރ.ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ 5 ކްލާސްރޫމްގެ އާ އިމާރާތް ނިންމުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރައްވައިފި