ދާއިރާ: ތަރައްޤީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ވާރޗުއަލް ސްކޫލާއެކު ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު މުޅިން އާ ހަރުފަތަކަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ރަސްމީކޮށް އެން.އައި.އައި ހަވާލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ބްރިޖްގެ ބައެއް ތަނބުގެ މަސައްކަތް ނިމި އައި-ބީމް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އދ. މަހިބަދޫގަ ބަނދަރު ހެދުމުގެ އެގްރިމަންޓުގަ ސޮއިކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ށ. ޅައިމަގު ސްކޫލްގައި 4 ކްލާސްރޫމްގެ އާ އިމާރާތެއް އަޅަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ޞަރަޙައްދީ ކުރިއެރުމަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ސްޕޯޓްސް އެރީނާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ށ.މިލަންދޫގައި ގިނަ އިންޑޯ ކުޅިވަރުތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ގާއިމްކުރެވޭ އިންޑޯ ކޮމްޕެލެކްސްތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ފެލިދޫއާއި ފުލިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ހުޅުމާލޭގެ ޔޫތް ޕާކުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ފުޓްސަލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ވެބް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮއްފި

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ޝަރީފް ތައިލެންޑަށް