ދާއިރާ: ތަރައްޤީ

މުލިން 34 ގޯތި ދޫކުރަން މިނިސްޓަރީން ހުއްދަދީފި

ފެންފުށީ ބޭރު ތޮށީގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ: އެމްޓީސީސީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށްޓަވާދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމަށްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

އާ ވިސްނުމަކާއި، އާ އަޒުމަކާއެކީ އާ ދިވެހިރާއްޖެއަކާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

އަންނަ އަހަރުގެ މެދަށް ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ %50އަށް ސާފު ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މުލަކުއަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށާއި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ޖަރުމަނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އާއި ތައުލީމީ ވަޒީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކަމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

މި ސަރުކާރުގެ 3 އަހަރުގެ ކާމިޔާބީ – ސްޓެލްކޯ

މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑް(އެމް.ޕީ.އެލް) އިން ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް