ދާއިރާ: ޤާނޫނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ‏ނަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

ޓުއަރިސްޓް ވިސާއާ ހިލާފުވެއްޖެނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނަށް 13 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ޖީ.އެމް.އާރު. މައްސަލާގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އެމް.އޭ.ސީ.އެލް.ގެ ފަރާތުން ލީޑް ކައުންސެލްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ މުވައްޒިފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި‏

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކުލި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި‏

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި