ދާއިރާ: ތަޢްލީމު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގައި ސައިބަރ ބުލީއިންގާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ހިންގައިފި

ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށްދޭ ކްލާސްތަކަކާއި ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދޭ ކްލާސްތަކެއް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ، ތ. މަޑިފުށި ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 10ގެ ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

1500 އިލެކްޓްރިޝަނުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ވިސާ ހަދަން ވަގުތީ އޮފީހެއް ޤާއިމުކުރަނީ

އެމް.ސީ.އައި.އެފް އާއި މެރިޓަމް އެކަޑަމީއާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

އިންޑިއަން އޯޝަން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ސްކޮލަރޝިޕް ތަޢާރަފްކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މާތީ ސާނަވީ ސްކޫލުތަކުން ސަކުރާ އޭޝިޔާ ޔޫތް އެކްސްޗޭންޖު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންނާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ލ. ކުނަހަންދޫ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އިނގިރޭސި ބަސް ދަސްކޮށްދޭ ކްލާސްތަކެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ބ އަތޮޅު ސްކޫލްއިން ޕާފޯމަންސް ޑިސްކަށަން މީޓިންގެއް ބާއްވައިފި