ދާއިރާ: އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސަބާ މޯލްޑިވްސް އަހަރީ ބާޒާރު ހުޅުވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރާއި މޯލްޑިވްސް ގާރލް ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން ގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

އިސްރަށްވަހިންގެ ޖަމިއްޔާއިން ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

އޭޝިޔާ ޕެސިޕިކް މިނިސްޓީރިއަލް ފޯރަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ނެޝަނަލް ޖެންޑާ ޕޮލިސީ ރިވިއުކުރަން ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ނިއުޔޯކަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

އަންހެނުން ކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި

އަންހެން ބޭފުޅުންނަށްޓަކައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކުރައްވާފައިވާ ބައެއް ކަންކަން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރަކީ މުހިއްމު ދައުރެއް