ދާއިރާ: ތިމާވެށި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

މޮންޓްރިއާލްގައި ހިނގަމުންދާ ހައިލެވެލް މިނިސްޓީރިއަލް މީޓިންގް ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އެމްސީއެސް އިން ބައިވެރިވެއްޖެ

އިންޓަރނެޝަނަލް ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުން ކުޅުދުއްފުށީ އަތިރިމަތި ސަރަހައްދު ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ސިފައިން ބައިވެރިވެއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

އ.ދ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް ނިއުޔޯކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ރެފްރިޖެރޭޝަނާއި އެއަރކަންޑިޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

އޯޒޯން ޓު ކްލައިމެޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އެކްސްޕޯ 2017 އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ރަށުފެންވަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ހިމެނުމާއިބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ފޮޓޯ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ހައިލެވެލް ޕޮލިޓިކަލް ފޯރަމް އޮން ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސް 2017 އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކުގައި ހުންނަ އ.ދ ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ސާފުރާއްޖެ ސްކޫލް 3R ކޮމްޕެޓިޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވައިރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް މިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި