ދާއިރާ: ޚާރިޖީ ގުޅުންތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް އ.ދ ގައި ނެގި ވޯޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭން ބައިވެރިނުވާކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ ހަޤީގަތެއްނެތް ވާހަކަތަކެއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

އ.ދ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް ނިއުޔޯކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ 36 ވަނަ ސެޝަން ފެށިއްޖެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ދެކުނު އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދުން ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤަރާރެއް ފާސްކޮއްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ހިމަބިހި ނައްތާލާފައިވާ ކަމުގެ އެވޯޑް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދެއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

“މާލޭ ޑިކްލަރޭޝަން އޮން ބިލްޑިންގ ހެލްތު ސިސްޓަމްސް ރެޒިލިއަންސް ޓު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް” ގަރާރުގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑރ. ޕޫނަމް ކެތްރަޕާލް ސިންގް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ދިވެހިރާއްޖެއާއި މިޔަންމާއާ ދެމެދުއޮތް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކަނޑާލުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ތުރުކީގެ އަންކަރާއަށް ދެދުވަހަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

މިހާރު ރާއްޖެއައިސް އުޅޭ ޗައިނާ ނޭވީގެ ތިން މަނަވަރުގެ ކޮމާންޑަރ، ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ޗައިނާގެ ނޭވީ ތިން މަނަވަރު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ތުރުކީގެ އަންކަރާއަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާ ވަޑައިގެންފި