ދާއިރާ: ޞިއްޙަތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ދެކުނު އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދުން ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤަރާރެއް ފާސްކޮއްފި

ފިޕްރޯނިލް ޕެސްޓިސައިޑުން ތަޣައްޔަރު ވެފައިވާ ބިހާއި ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޅ. ނައިފަރު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ބިދޭސީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ކްރިޓިކޮން މޯލްޑިވްސް 2017 ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްއިން ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި ހެލްތު ސްކްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ހެލްތު މިނިސްޓަރ، 6 ވަނަ ސާކް ހެލްތު މިނިސްތަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

އިމަރޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ ބޭސް ފަދަ ސާމާނު ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ އިން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

މިނިސްޓަރ ނާޘިމް ނ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ސުޕަރ ސްޕެޝަލިޓީ މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ފަށައިފި

މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހުޅުމާލޭގައި ހިންގައިފި

ޔޫއެސް ޕެސިފިކް ކޮމާންޑުން އަތޮޅުތެރޭގައި ސިއްހީ ތަމްރީނުތަކެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ކާރިސާތަކުން ކުޑަކުދީންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް އެޑްވާންސް ޕީޑިއެޓްރިކް ލައިފް ސަޕޯޓް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި