ދާއިރާ: ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މަގު ހެދުމަށް ބޭނެންވާ ޕުރީކާސްޓް މެޓީރިއަލްސް އެ ރަށަށް ފޮނުވާލައިފި

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑާސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ހިލަ އާއި ހިލަވެލި ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ފ. ބިލެތްދޫ މެމްބަރާ ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ކ އަތޮޅުގެ އިތުރު ދެ ރަށެއްގައި ގާއިމް ކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މަޖީދީ މަގު ސެގްމަންޓު 7 ގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

3 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

45 ރަށެއްގައި ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޑިޒައިންކޮށް ޢަމަލީ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކޮށްފި

އއ.ތޮއްޑޫގެ ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓްގެ ވަށާފާރު ހެދުން

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ރ. އަތޮޅު މީދޫ ދާއިރާ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

އިންސިނެރޭޓަރ ބެހެއްޓުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

Hހއ. މާރަންދޫ، ބ. މާޅޮސް އަދި ހއ. މުރައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ އަދި ޑިޒައިން ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

އއ. ރަސްދޫ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ނިންމައި މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލުކޮށްފި