ދާއިރާ: ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އެމްއެންޑީއެފުން އއ.މަތިވެރީގައި ނިޔަމިކަމުގެ ކޯސް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުންދިޔަ ދެ ޑައިވަރުން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ހޯދައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ޅ. ނައިފަރު ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި، ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން އެމްއެންޑީއެފްއަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ކުލަބުމެޑް ކަނިފިނޮޅު ރިސޯޓްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްއިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވުމާއެކު ރައްޔިތުންނާއި މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގާ ކުށްތައް މަދުކުރުމަށް ރައްތިޔުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ހުޅުމާލޭ ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއިން ނިއްވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުންނާއި ދިއްގަރު ސްކޫލް ގުޅިގެން ހިންގި ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އެންދަމަން ފީނީ މީހަކު ޑީކޯ ވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ސ.ގަމަށް ގެންގޮސްދީފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ދެ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް އިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހުގެ 29ވަނަ ބުރު ދ.ވާނީގައި ފަށައިފި