ހުރިހާ ދާއިރާތައް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: ގަދަފަދަ އައްސޭރި ޓީމް ބަލިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: ހަތަރުވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ މާފުށީ ޕްރިޒަން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ގއ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް އޮސްޓް ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މުޅި ހުޅުމާލެ ސާވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޗްޑީސީއިން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ކުށްމަދު އަމާން މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް ފުލުހުން ހިންގާ ފުލުހުން ހިންގާ އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމް ތިމަރަފުށީގައި ފަށަނީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ

އެމްޓީސީސީގައި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އެކު ޤާއިމްކުރެވުނު “އެމްޓީސީސީ ބޯޓްޔާޑް” ރަސްމީގޮތުން އިިފްތިތާޙްކުރުން

ހޮޓެލް އޭޝިޔާ އެގްޒިބިޝަން އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް 2017 ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސިވިލް ސޮސައިޓީތަކަށާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ” ޕީއެފްއޭ ލިޓްލް ސްވިމަރސް” ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: ޓީމް އައްސޭރި ތަފާތު ދައްކާލައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިސްނަގައިގެން އެކުލަވާލަމުންދާ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ވެލިޑޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ވެލިޑޭޝަން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި