ދާއިރާ: ކުޅިވަރު

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ

އެމްޓީސީސީއިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއި އެކު ސްޕޮންސަރޝިޕް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސައިމަން އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމްގެ އަރިހަށް ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނަޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަންގ ފޫކާން ވަދާޢީ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ޔޫތު މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ފިލިޕީންސް އިން ރާއްޖެއަށް ކަނަޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވިންސެތޭ ވިވެންޝިޔޯ ޓީ-ބަންޑިލޯ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެމްއާރްޑީސީން ކުރިއަށްގެންދާ 67 ފުޓްސަލްދަނޑުގެ މަޝްރޫޢުގެ 33 ރަށެއްގެ ސިވިލް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ޔޫތު ކަޕް 2017 ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ހަތަރު ކުޅިވަރު މުބާރާތުގައި 390 ޒުވާނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ކުޅިވަރު ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި!

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ޔޫތު މިނިސްޓަރ ބ.ގޮއިދޫ ކައިޓްސަރފިންގ ޓީމާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ޑްރެސް ރިހާސަލަށް ފާސްދޫކުރަން މާދަމާ ފަށާނެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ހޯމްމިނިސްޓްރީން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ ދިއާޓްސްއާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އޮތް ދުވުމުގެ މުބާރާތަކުން ސާޢިދު ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

6 ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވައިފި