ހުރިހާ އޮފީސްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ސީ. އެމް. ޑީ. އޭއާއި އައިލޭންޑާސް އެޑިއުކޭޝަން އާދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކަމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން މައިދާނީ ދަތުރެއް ސްޓެލްކޯއަށް ކުރުން

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

‏އެގްރިކަލްޗަރ ފެއަރ 2017‏

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އޭޖީ އޮފީހުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ގައުމީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބޭފުޅުންނާ ސްކޮލަރޝިޕުގެ އެވޯޑް ޙަވާލުކޮށްފި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެލްއެލްއެމް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްއަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ރިކްރިއޭޝަނަލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް: އެމްސީއެސް ދެވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި‏

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން “ގަރލްސް ލީޑް އިނީޝިއަޓިވް”ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބައްލަވައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރެއްވިއިރު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ދަރަޖަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިސްނަގައިގެން ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގއެއް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިސްނަގައިގެން ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގއެއް ފަށައިފި