ހުރިހާ އޮފީސްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ރ.އުނގޫފާރު ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ފުޓްސަލް ދަނޑާއި ބަށި ކޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ރ.އިނގުރައިދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ފުޓްސަލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވައިފި!

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްގީގެ ފޯކަސް އިދިކޮޅުފަރާތްތަކަށް ގުޑުވައެއް ނުލެވޭނެ: މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ހޮޅުދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން އިސްނަގައިގެން އޮފީސްތަކުގެމެދުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އައިއޯއެމްއޯޔޫގެ 20ވަނަ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ބުލޫ އޯޝަން އިކޮނޮމިކް ޑައިލޮގްގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޕީއެސްއެމްއާ ހަވާލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސްގެ މަންދޫބު، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި ނިޔަމިކަމުގެ ކޯސް ނިންމާލައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން އެމްއެންޑީއެފްއަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވައިފި