އޮފީސް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އޭޖީ އޮފީހުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފައި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބޭފުޅުންނާ ސްކޮލަރޝިޕުގެ އެވޯޑް ޙަވާލުކޮށްފި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެލްއެލްއެމް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްއަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބައްލަވައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރެއްވިއިރު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ދަރަޖަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިއްޖެ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ގްލޯބަލް ކޮމްޕެކްޓް ޓެކްނިކަލް ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 67 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސެމިނަރ އޮން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އިން އެފްޓީއޭ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ފޮރ މޯލްޑިވްސްގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 2 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެއްޖެ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އެމެރިކާގެ ހޮނޮލުލޫގައި ބޭއްވި ކޮމްޕްރެހެންސިވް ސެކިއުރިޓީ ރެސްޕޯންސް ޓު ޓެރަރިޒަމް ޕްރޮގްރާމްގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ދެމެހެއްޓިނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާ ބޭހޭގޮތުން ބޭއްވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި މި ސަރުކާރުން އިސްނަންގަވައިގެން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ހިއްސާ ކުރައްވައިފި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް