އޮފީސް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މަޖީދީ މަގު ސެގްމަންޓު 7 ގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްވަރ، ސަލްޓަން ޕާކް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ބްރިޖްގެ ބައެއް ތަނބުގެ މަސައްކަތް ނިމި އައި-ބީމް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އދ. މަހިބަދޫގަ ބަނދަރު ހެދުމުގެ އެގްރިމަންޓުގަ ސޮއިކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އެމްޓީސީސީން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހައުސިން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ސޯސަންވިލާގައި ރެކްރިއޭޝަނަލް ތީމް ޕާކެއް ތައްޔާރުކުރަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ފަސޭހަ މަގު އެޕް، އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ފ.ބިލެއްދޫގައި އައު ނެރު ހެދުމާއި ނެރުގެ ފައިކަށި ޖެހުމުގެ މަޝްރޫޢު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ސަލްޓަން ޕާކުގައި ހުންނަ އުސްގެކޮޅުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހެރިޓޭޖް ޕްލާޒާއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ގދ. މަޑަވެއްޔާއި ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުމާއި، ގދ ފަރެސްމާތޮޑާގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސުނާމީ ބިނާ މައިޒާން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހއ ވަށަފަރުގެ ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި