އޮފީސް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ގައުމީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ނެޝަނަލް އެން.ސީ.ޑީ ކެމްޕޭން “ފަންސަވީހަށް ފަންސަވީސް” އިފްތިތާޙްކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ދެކުނު އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދުން ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤަރާރެއް ފާސްކޮއްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ “ރީޖަނަލް ކޮމެޓީ”ގެ70 ވަނަ ބައްދަލުވުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެށިއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ހިމަބިހި ނައްތާލާފައިވާ ކަމުގެ އެވޯޑް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދެއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

“މާލޭ ޑިކްލަރޭޝަން އޮން ބިލްޑިންގ ހެލްތު ސިސްޓަމްސް ރެޒިލިއަންސް ޓު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް” ގަރާރުގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑރ. ޕޫނަމް ކެތްރަޕާލް ސިންގް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޅ. ނައިފަރު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ބިދޭސީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ކްރިޓިކޮން މޯލްޑިވްސް 2017 ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ހެލްތު މިނިސްޓަރ، 6 ވަނަ ސާކް ހެލްތު މިނިސްތަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

އިމަރޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ ބޭސް ފަދަ ސާމާނު ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ އިން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި