އޮފީސް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

މިނިސްޓަރ ނާޘިމް ނ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ދެ ރަށެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒު މަރާމާތްކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

މިނިސްޓަރ ނާޘިމް ނ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނާޘިމް އިބްރާޙިމް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ކާރިސާތަކުން ކުޑަކުދީންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް އެޑްވާންސް ޕީޑިއެޓްރިކް ލައިފް ސަޕޯޓް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ރަސްމީކޮށް އެން.އައި.އައި ހަވާލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ވިލިމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑައިލިސިސްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޕްރިންސް މަހިލޯޑް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ހެލްތް މިނިސްޓަރ ނާޒިމް ގްލޯބަލް ފަނޑުގެ އެކްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖެއިން ހިމަބިހީގެ ކޭހެއް ރިޕޯޓްކޮށްފައިނުވޭ- ޑޮކްޓަރ އަރުވިންދު މާތުރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ހދ. މަކުނުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި