އޮފީސް: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އައިއޯއެމްއޯޔޫގެ 20ވަނަ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ބުލޫ އޯޝަން އިކޮނޮމިކް ޑައިލޮގްގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޕީއެސްއެމްއާ ހަވާލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ، މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މުޢައްޞަސާތަކުގެ މަންދޫބުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ބިޒްނަސް ޕްލޭން ހެދުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ރާއްޖެއާ ތައިލެންޑާ ދެޤައުމުގެ ވިޔަފާރިތައް ގުޅުވުމަށް ސެޝަނެއް ބާއްވަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އިންޑޮނީޝިޔާ ސަފީރު ބައެއް މިނިސްޓަރުންގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އާޓިފިޝަލް ކުކުޅު ބިސް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސައުތް އެންޑް ސައުތްއީސްޓް އޭޝިޔާގެ ކޮމޯޑިޓީ އެކްސްޕޯ އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ފެއަރ 2017 ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

106 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ ކޮންފަރެންސްގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ތަޤުރީރުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އަގު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ކޮންޓްރޯލް އަގަށްވުރެ ބޮޑުއަގުގައި ނުވިއްކުމަށް ހަނދާންކޮށްދިނުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާއި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއިން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމަކާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި