އޮފީސް: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ކްލައިމެޓް ރިސްކް ސްކްރީނިންގ އާ ގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ސައުތު އޭޝިއަން ސީސަނަލް ކުލައިމެޓް އައުޓްލުކް ފޯރަމު އިފްތިތާޙްކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއިން އިސްނަގައިގެން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ‘ކޯސްޓަލް ކްލީން އަޕް ޑޭ” ފާހަގަކުރުމަށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސިވިލް ސޮސައިޓީތަކަށާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

މޮންޓްރިއާލްގައި ހިނގަމުންދާ ހައިލެވެލް މިނިސްޓީރިއަލް މީޓިންގް ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

އ.ދ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް ނިއުޔޯކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

މި އަހަރު ބޭއްވި ‘ ސާފުރާއްޖެ ސްކޫލްތަކުގެ ތްރީ.އާރު ކޮމްޕެޓިޝަން’ ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ބ. އަތޮޅަކީ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ނަމޫނާ އަތޮޅެއް: ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޒިޔާދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ފެނުގެ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ އިންސެޕްޝަން ވޯރކްޝޮޕް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްގީގެ ފޯކަސް އިދިކޮޅުފަރާތްތަކަށް ގުޑުވައެއް ނުލެވޭނެ: މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ރެފްރިޖެރޭޝަނާއި އެއަރކަންޑިޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފ