އޮފީސް: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

އޯޒޯން ޓު ކްލައިމެޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އެކްސްޕޯ 2017 އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ، އދ. ދަނގެއްޗަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ފ. ބިލެތްދޫ މެމްބަރާ ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ރަށުފެންވަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ހިމެނުމާއިބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ފޮޓޯ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

3 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

45 ރަށެއްގައި ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޑިޒައިންކޮށް ޢަމަލީ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއިން ސާފުރާއްޖެ ސަރަހައްދީ މަހާސިންތާ 2017 އެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ފެންފަހި ކެމްޕޭންގެ ދަށުން އަލިފު އަލިފު ތޮއްޑޫގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ކުނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ މަހާސިންތާއެއް ގއ.ވިލިނގިލީގައި ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

މާލީ އިދާރާތަކުން ފައިސާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެނަރޖީ އެފިޝަންސީއަށް ރިޢާޔަތްކުރާ މިންވަރު ދިރާސާކުރުމަށް ފަހުމްނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި