އޮފީސް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން “ގަރލްސް ލީޑް އިނީޝިއަޓިވް”ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިސްނަގައިގެން ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގއެއް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިސްނަގައިގެން ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގއެއް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

އ.ދ.ގެ 72 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވުނު ހައި-ލެވަލް ރައުންޑް-ޓޭބަލް އިވެންޓުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

“ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޮރ ސޯޝަލް ވަރކަރސް” ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރީންގެ ހުނަރާއި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް އެކުލަވާލި ޤައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ކުޑަކުދިންގެ ޚިޔާލާއި ބައިވެރިވުން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އެސިސްޓެންސް ފްރޭމްވަރކްގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 އިން 2018 އަށް އެކަށައެޅި “ޖޮއިންޓް ވަރކްޕްލޭން” ގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ ފަރާތުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ފިޔަވަތީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުޑަކުދިންގެ ލައިފް ސަޕޯޓް ޓްރެއިނިންގ އެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ފިޔަވައްޗަށް އެހީތެރިވުމުގެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއިން ބަޔަކާއިއެކު ސޮއިކޮއްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރާއި އެންސްޕާގެ ސިއީއޯ ބައްދަލުކުރައްވައިފި