އޮފީސް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

މަޖްލިސް ގޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ހ.ފަހާގޭގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއިން ނިއްވާލައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ކ.ހުރާ އަދި ހިންމަފުށީގައި ގާލްގައިޑު ހިންގާ ކޭމްޕުތަކުގައި އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާއިން ދެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ސަރވިސް އިން 18 ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުން ހެލްތް ސްކްރީން ކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އެމްއެންޑީއެފުން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ވީކެންޑް ވިތް އެމްއެންޑީއެފް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އެމްއެންޑީއެފުން އއ.މަތިވެރީގައި ނިޔަމިކަމުގެ ކޯސް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުންދިޔަ ދެ ޑައިވަރުން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ހޯދައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ވިލިމާލެ ފަޅުތެރެއަށް އަޑިއަށްދިޔަ ދޯންޏަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ޖަޕާން އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ފެންބޮޑުވުމާއިގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާއިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާއިން ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގައި ހިންގި ކެޑޭޓް ކޭމްޕް ނިންމާލައިފި