އޮފީސް: މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ވޯޓަރ ވިލާއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސް އިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

މ.މަޑުއްވަރީއިން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ސިފައިން ބައިވެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ސޮނޭވާ ޖާނީ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯސް ނިންމާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ދ.ބަނޑިދޫން ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ކުރަނގި ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިސޯރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފަތުރަމުންދާ ޚަބަރުތަކާގުޅޭ ނޫސް ބަޔާން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރާއްޖޭގެ މާހައުލު ހަލަބޮލިވެގެންދަނީ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ މެދުގައިވާ ޒާތީ މަވެތި ވަންތަ ސިފަތައް މުޅި ދަޢުލަތުގެ މަސްލަހަތުގެ ކުރިއަށް ނެރުމުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ލެފްޓެނަންޓް ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އަބްދުއްސައްތާރު އާދަމަށް، ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން އަދި މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އާދަމް ޒާހިރަށް، ނިޝާން ޢަސްކަރީގެ ވެރިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރުވައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ސިފްކޯހިޔާގެ މަސައްކަތް ޑިފެންސް މިިނިސްޓަރ ބައްލަވާލައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އެމްއެންޑީއެފުން ކަރެކްޝަންސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ހަތިޔާރާއި ގޮވާތަކެތި ދެނެގަންނާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ފުލުހުންނާއި ނިލަންދޫ ޔޫތު ސެންޓަރު އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކުޑަހުވަދޫ ޕޯސްޓް ގުޅިގެން ކޮމިއުނިޓީ ފަޔަރ ފައިޓިންގ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގާމެއް ފަށައިފި